Skip to content
Skip to navigation menu

Eisteddfod 2014

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch ein bod yn rhan o'r Eisteddfod bob blwyddyn er mwyn dathlu iaith a diwylliant Cymru. Mae gan y Brifysgol ddau ofod ar y Maes eleni: y babell Drafod a chanddi ystod eang o ddarlithoedd, sgyrsiau, a dadleuon panel diddorol, a'r babell Ddarganfod a chanddi nifer o weithgareddau arloesol wedi eu dylunio i dynnu sylw at gyfraniad Prifysgol Caerdydd i Gymru, y Deyrnas Unedig, a'r byd.

More Information

Trafod Caerdydd

Y mae uchafbwyntiau ein rhaglen o ddarlithoedd yn y babell Drafod yn cynnwys golwg gan yr Athro Richard Wyn Jones ar ba effaith fyddai annibynniaeth i’r Alban yn ei gael ar Gymru, Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, yn holi Steffan Evans, Manon George, Sian Beynon Powell a Lleu Williams ynghylch effaith Comisiwn Silk ar Gymru, a thrafodaeth News UK yn cael ei chynnal gan Guto Harri.

Sadwrn 2 Awst

Llety ym Mhrifysgol Caerdydd & Sesiwn galw i sgwrsio gyda myfyrwyr

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn. Yna, dewch i siarad gyda staff a myfyrwyr am Brifysgol Caerdydd, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser:11.30


Cerdd Bop Gymraeg - O Merêd i American Interior
Sarah Hill & Jon Gower

Bydd yr awdur a darlledwr Jon Gower yn sgwrsio gyda Dr Sarah Hill, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Cerdd Prifysgol Caerdydd, ac awdur 'Blerwytirhwng?' The Place of Welsh Pop, am y berthynas rhwng canu poblogaidd Cymraeg, Eingl-gymreig, a chanu ar draws yr Iwerydd

Amser:14.00

Sul 3 Awst

Llety ym Mhrifysgol Caerdydd & Sesiwn galw i sgwrsio gyda myfyrwyr

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn. Yna, dewch i siarad gyda staff a myfyrwyr am Brifysgol Caerdydd, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 14.00


Llun 4 Awst

Ydy bywyd yn boen?! Trafod nofelau cyfoes ar gyfer yr arddegau
Dr Siwan Rosser (Ysgol y Gymraeg)

Bydd Dr Siwan Rosser yn arwain trafodaeth gyda disgyblion blwyddyn 9 Ysgol y Strade a chynrychiolwyr o'r byd cyhoeddi ar nofelau cyfoes Cymraeg ar gyfer yr arddegau. A yw'r nofelau hyn yn apelio at ddarllenwyr ifanc mewn gwirionedd a sut mae mynd ati i benderfynu beth sy'n 'addas' ar eu cyfer? Yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn llenyddiaeth ar gyfer plant a phobl ifanc.

Amser: 12.00


Y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru – 'Datblygu'r Gymraeg' a'r ffordd at ddwyieithrwydd
Dr Mirain Rhys

Bydd y sgwrs hon yn crynhoi datblygiadau pellach gwerthusiad y Cyfnod Sylfaen sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd gan WISERD a Phrifysgol Caerdydd. Bydd trafodaeth ynglyn â'r canlyniadau cychwynnol a gafwyd eu cyhoeddi yn ddiweddar. Yn benodol, bydd y sgwrs yn canolbwyntio ar sut y mae ymarferwyr yn gweithredu un o'r saith maes dysgu o fewn cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen: Datblygu'r Gymraeg. Bydd datblygiadau cyfredol ym maes addysg ddwyieithog yn cael eu hystyried yn ogystal â chanlyniadau o ymchwil cyfredol o Gymru.

Amser: 13.00


'Yr Alban - Beth am Gymru?'
Yr Athro Richard Wyn Jones

Gyda Prosiect y DG Undeb Sy'n Newid a'r Sefydliad Materion Cymreig. Ymunwch a ni am drafodaeth ar effaith refferendwm yr Alban ar Gymru. Owain Phillips o ITV Cymru fydd yn holi yr Athro Richard Wyn Jones.

Amser: 14.00


Mawrth 5 Awst

Eich cyfle chi i fod yn rhan o'r Stori
Guto Harri

Dewch i glywed am fenter newydd i feithrin newyddiadurwyr y dyfodol. Amcan yr Academi yw rhoi cyfle, cyngor a chefnogaeth i unrhywun rhwng 16 a 18 oed sy'n chwilfrydig, yn benderfynnol ac ychydig yn amheus o'r byd o'u cwmpas i ddilyn gyrfa mewn papurau newydd. Golygydd Addysg y Sunday Times, Cyn-gynllunydd graffeg y papur a chyfarwyddwr cysylltiadau News UK fydd yn egluro mwy am yr Academi.

Amser: 11.30


Dyddiau Chwyldro yn y Bala: Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones

Pan fu farw Thomas Charles 200 mlynedd yn ôl, yn Hydref 1814, gadawodd waddol addysgol a chrefyddol a fyddai'n cael effaith bellgyrhaeddol iawn yng Nghymru a'r tu hwnt. Bydd y ddarlith hon yn edrych yn arbennig ar ei ddylanwad ar ddwy Gymraes enwog — yr emynyddes, Ann Griffiths, a Mary Jones a'i thaith eiconig i'r Bala i brynu Beibl.

Amser: 14.00


Darlith gan y Gymdeithas Deledu Frenhinol
Ron Jones, Cadeirydd Gweithredol, Cwmni Tinopolis

Dyma gyfle unigryw i glywed hanes Ron Jones, Cadeirydd Tinopolis ac un o'r cyflenwyr teledu annibynnol mwyaf i'r prif ddarlledwyr yn y DU, sydd â'i bencadlys yn Llanelli, ym mro'r Eisteddfod eleni. Bydd Ron yn sgwrsio gyda Tim Hartley am ddatblygiad y cwmni ac am y llu o brosiectau diddorol sydd ar y gweill gan y cwmni ar hyn o bryd.

Amser: 15.00


Mercher 6 Awst

Ysgrifennu Creadigol Caerdydd
Dr Llion Pryderi Roberts

Bydd Llion Pryderi Roberts, Llyr Gwyn Lewis a myfyrwyr yn darllen a thrafod amrywiaeth o'u gweithiau gan roi blas ar ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Amser: 11.30


Sesiwn Cwestiwn ac Ateb
Cwestiwn ac ateb gyda'r bardd Rhys Iorwerth a darlleniadau ganddo o gerddi o'i gyfrol newydd.

Amser: 13.00


'A raid i'r iaith ein gwahanu?'
Huw Williams & Catrin Dafydd

Adnabyddir J.R. Jones yn un o athronwyr pennaf Cymru yr 20fed ganrif, ac ymysg ei waith mwyaf gwerthfawr oedd ei gyfraniadau ar faterion crefyddol a ieithyddol y 60au, a oedd yn bywiocau trafodaethau cyhoeddus y dydd. Yn y sesiwn hon bydd Huw Williams yn crynhoi rhai o'i brif syniadau'r cyfraniadau, cyn troi at yr awdur a bardd, Catrin Dafydd, i drafod y pynciau llosg, a'u perthnasedd i sefyllfa'r Gymru Gyfoes.

Amser: 14.00


Beth, Pam ac i Be?
Yr Athro Ian Rees Jones

Ymchwilio'r gymdeithas sifil (WISERD) - Wedi'i WISERD/Cymdeithas Sifil dderbyn £7m ar gyfer ymchwil, byddent yn ceisio darganfod tystiolaeth o newid o fewn cymdeithas sifil gan gynnwys sut mae'n newid ar lefelau lleol ac mewn llefydd ble mae datganoli ar waith a beth mae hyn yn ei olygu i agosatrwydd a lles cymdeithas.

Amser: 15.00


Byw efo Dementia
Yr Athro Ian Rees Jones

Ffactorau seicolegol a chymdeithasol (IDEAL) - Bydd ymchwilwyr WISERD a Phrifysgol Bangor yn archwilio pa effaith mae ffactorau cymdeithasol a meddyliol yn ei gael ar addasiad pobl i effeithiau dementia a'r heriau y mae'n eu cyflwyno, a sut mae hyn yn newid dros amser wrth i'r dementia barhau.

Amser: 15.30


Iau 7 Awst

Ailymweld â Sosban Fach
Yr Athro Sioned Davies

Olrheinir hanes Sospan Fach o Lanbrynmair i Lanelli gan ddangos sut y bu i'r testun newid wrth i gynulleidfaoedd newydd berchnogi'r gân a'i haddasu ar gyfer gwahanol berfformiadau theatrig, o'r pantomeim i'r
stadiwm rygbi.

Amser: 12.00


Llety ym Mhrifysgol Caerdydd & Sesiwn galw i sgwrsio gyda myfyrwyr

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn. Yna, dewch i siarad gyda staff a myfyrwyr am Brifysgol Caerdydd, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 14.00


Be nesa i Gymru ar ol y Comisiwn Silk? Barn y genhedlaeth nesaf

Gyda Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru yn holi Steffan Evans, Manon George, Sian Beynon Powell a Lleu Williams.

Amser: 15.00


Gwener 8 Awst

Peiriant Dadasoddi Cynghanedd
Dr Dafydd Evans

Mae sustem gyfrifiadurol newydd ar gyfer dadansoddi a dosbarthu llinellau o gynghanedd wedi cael ei greu. Bydd Dr Evans yn dangos sut mae'r sustem wedi cael ei sefydlu ar y we ac yn trafod ffyrdd y gall y sustem gael ei ddatblygu ymhellach yn ogystal â'r ffordd y gallwn barhau gyda'r gwaith yma.

Amser: 11.00


Llety ym Mhrifysgol Caerdydd & Sesiwn galw i sgwrsio gyda myfyrwyr

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn. Yna, dewch i siarad gyda staff a myfyrwyr am Brifysgol Caerdydd, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 15.00


Sadwrn 9 Awst

Llety ym Mhrifysgol Caerdydd & Sesiwn galw i sgwrsio gyda myfyrwyr

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn. Yna, dewch i siarad gyda staff a myfyrwyr am Brifysgol Caerdydd, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 15:00


 


Canolfan Cymraeg i Oedolion

Rhagor am y cyrsiau Cymraeg sydd ar gael

The Welsh for Adults Centre website

Darganfod Caerdydd

Eisteddfod

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ymgysylltu gyda chymunedau trwy ein hymchwil mewn modd hygyrch, felly mae gan ein pabell Darganfod Caerdydd weithgareddau ymarferol ac amgueddfa fechan ac ynddi amryw o arddangosfeydd sy'n berthnasol i'n gwaith. Ymha ffordd ydyw fflashlamp dynamo, penwisg siamanaidd, pot o wydr wedi torri, ac enw Twitter wedi ei argraffu'n 3D yn berthnasol i waith y Brifysgol? Dewch i ddarganfod ym mhabell Darganfod Caerdydd.

Map yr Eisteddfod

Map

Lawrlwythwch y map fel PDF

Oriel Lluniau

Cliciwch y ddolen isod i weld lluniau o arddangosfa Prifysgol Caerdydd:

Eisteddfod

Ll@is y Maes

Darpariaeth gymunedol digidol yn y Gymraeg ar Saesneg yw Ll@is y Maes.

Ein bwriad yw creu darpariaeth a fydd yn adlewyrchu digwyddiadau, adolygiadau, newyddion, straeon, pobl a hwyl Yr Eisteddfod Genedlaethol. Byddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener ar lein. Pedair myfyrwraig o Brisfysgol Caerdydd i ni syn cael cyfle i fod yn newyddiadurwyr gymundeol am yr wythnos. Mae Ll@is y Maes yn bartneriaeth rhwng Yr Eisteddfod Genedlaethol a Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd.